Όροι χρήσης Ραντεβού

Όροι χρήσης Ραντεβού

Αγαπητοί μας πελάτες,

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018. Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ΑΣΚΛΗΠΙΟ αποτελεί, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου. Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ συλλέγει δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει υπηρεσίες: βιοπαθολογίας, εργαστηριακής γενετικής &κλινικής γενετικής, προς όφελος του ιδίου του εξεταζόμενου. Ο συγκεκριμένοςΕυρωπαϊκόςκανονισμός, ορίζει πως, ο εξεταζόμενος, θα πρέπει να συναινέσει εγγράφως για τα δεδομένα τα οποία δίνει στο εργαστήριό μας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο, αποκλειστικά και μόνο για τον χειρισμό συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων.

Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.