Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Γιατί ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του υποψήφιου εξεταζόμενου
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τoν ΑΣΚΛΗΠΙΟ αποτελεί η ενημέρωση του υποψήφιου εξεταζομένου και η επικοινωνία μαζί του έτσι ώστε να καθορίσουμε τις ανάγκες του σχετικά με το είδος της εξέτασης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει στο διαγνωστικό μας κέντρο. Για αυτό τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναγκαία.

Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε
Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας.

Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Αφού ο εξεταζόμενος δώσει τα δεδομένα στον ΑΣΚΛΗΠΙΟ το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του εξεταζόμενου και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων, ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων

Για πόσο χρόνο θα κρατά ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο
Στην περίπτωση κατά την οποία έπειτα από την επικοινωνία με τον υποψήφιο εξεταζόμενο, δεν προκύψει συνεργασία, τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία βρίσκονται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή σβήνονται. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει συνεργασία με τον υποψήφιο εξεταζόμενο τότε η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ είναι σύννομος με την ελληνική νομοθεσία για την διατήρηση των ιατρικών δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Ποια δικαιώματα έχει ο εξεταζόμενος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του
Ο υποψήφιος εξεταζόμενος μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να υποψήφιος λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον εξεταζόμενο, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο υποψήφιος εξεταζόμενος, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του εξεταζόμενου εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο υποψήφιος εξεταζόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της παροχής υπηρεσίας προς τον υποψήφιο εξεταζόμενο, και στην μη παροχή υπηρεσιών από τον ΑΣΚΛΗΠΙΟ επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου (υποκειμένου των δεδομένων).

Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ: email:[email protected]

Επίσης, ο εξεταζόμενος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)